Insidertips vanuit Berlijn

Home » Algemene voorwaarden – Wattedoeninberlijn.nl

Algemene voorwaarden – Wattedoeninberlijn.nl

Wattedoeninberlijn.nlAlgemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden dekken de juridische relatie tussen Emma Wijninga, eigenaar van Wattedoeninberlijn.nl (hierna te noemen: ‘WTDIB’) en de deelnemers (hierna te noemen: deelnemer) aan de rondleidingen, excursies, tours, seminars, projecten, presentaties of andere activiteiten. Op deze algemene voorwaarden is het Duits recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

§ 1 Omschrijving van diensten
Emma Wijninga is eigenaar van de website Wattedoeninberlijn.nl en oefent daarmee de volgende zakelijke activiteiten uit: marketing, (privé)rondleidingen, excursies voor Nederlandstalige toeristen in Berlijn. Een contractuele dienst is geldig wanneer een deelnemer zijn boeking heeft bevestigd door te betalen (bijvoorbeeld via iDEAL of Bancontact) en als WTDIB de boeking bevestigt met een email die de gedane betaling bevestigt. Alle overige overeenkomsten die voorbij gaan aan deze gewone diensten-overeenkomst, hebben een geschreven bevestiging van WTDIB nodig.

§ 2 Rondleidingen en wandelingen
WTDIB verplicht zich tot het uitvoeren van de bevestigde en betaalde rondleidingen. WTDIB stelt al het mogelijke in het werk om de rondleiding gedegen voor te bereiden en op de afgesproken plaats en tijdstip te leveren aan de deelnemer.
§ 2.1 Wijziging van de rondleiding
De gekozen route en volgorde van de rondleiding kunnen niet worden gegarandeerd. WTDIB behoudt het recht om de route of de inhoud van de route te wijzigen, in het geval van bijvoorbeeld een opgebroken weg, bij verbouwingen, het weer of andere onvoorziene omstandigheden tijdens de rondleiding. Deelnemers aan de rondleiding worden hier direct over geïnformeerd. WTDIB behoudt het recht voor om passende wijzigingen door te voeren, gebaseerd op de benodigdheden van de omstandigheden. Daarbij zal er altijd naar gestreefd worden een gelijkwaardig product te bieden. Rondleidingen vinden altijd plaats, ongeacht het weer, op de voorwaarde dat de veiligheid van de deelnemers niet in gevaar komt. Bij ernstige weersomstandigheden kan de tour naar een geschikter tijdstip worden verplaatst. Hierover wordt de deelnemer direct door WTDIB geinformeerd per email.
§ 2.2 Tarieven
De tarieven zoals opgegeven door WTDIB in het boekingsformulier zijn van toepassing. Aan de website of tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. De boekings- en administratiekosten voor een rondleiding bij het weergegeven tarief inbegrepen en worden niet apart berekend.
§ 2.3 Nakomen van leveringsovereenkomst
Bij ontevredenheid van de deelnemer na de rondleiding, dient de deelnemer dit direct en op respectvolle wijze kenbaar te maken aan WTDIB. Omdat WTDIB met het geven van de rondleiding aan levering heeft voldaan en daarmee de leveringsovereenkomst is nagekomen, kan de deelnemer in geen geval geen aanspraak maken op teruggave van het betaalde bedrag voor de rondleiding.

§ 3 Betaalmethode en betalingsvoorwaarden
De kosten voor de geplande rondleidingen dienen direct bij het boeken van de rondleiding te worden voldaan via het ticketsysteem op de website. De deelnemer kan kiezen of hij betaalt via iDeal of bancontact. Deelnemers aan een prive-rondleiding voldoen de betaling per overboeking, uiterlijk vier weken voor aanvang van de tourdatum of direct na ontvangst van de factuur.
§ 3.1 Betaalmethoden
De betaalmodule loopt via de software van payment partner Stripe Payments UK Ltd, die kantoor houden op de 7th Floor, The Bower Warehouse, 211 Old Street, London EC1V 9NR, United Kingdom. Stripe faciliteert de betaling met iDeal (Nederland) of Bancontact (België) via een veilige en encrypted verbinding. De algemene voorwaarden en privacywetgeving van Stripe zijn te vinden via de website. Andere betaalmethoden zijn niet mogelijk.
§ 3.2 Schriftelijke bevestiging van boeking
De deelnemer is verplicht om de betaling van de tickets voor de rondleiding van te voren in orde te hebben gemaakt. De betaling is gelukt wanneer de deelnemer binnen zes uur na de boeking en betaling schriftelijk een bevestiging ontvangt van WTDIB. De deelnemer dient deze schriftelijke bevestiging voorafgaand aan de rondleiding aan WTDIB te tonen via een mobiele telefoon of afgedrukt op papier. WTDIB heeft het recht om deelnemers die geen bevestigings-email kunnen tonen, te weren van de rondleiding.
§ 3.3 Betaalbevestiging van Stripe
Naast de schriftelijke bevestiging van WTDIB, ontvangt de deelnemer ook een bevestiging van de betaling van payment partner Stripe Payments UK.
§ 3.4 Akkoord met algemene voorwaarden
Bij het klikken op ‘betaal’ in de betaalmodule bevestigt de deelnemer dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van WTDIB en bevestigt hij met deze voorwaarden akkoord te gaan.
§ 3.5 Privé-rondleidingen
Bij een privé-rondleiding dient het overeengekomen bedrag uiterlijk vier weken voor aanvang van de rondleiding te zijn betaald door de deelnemer en ontvangen door WTDIB. Hiervoor ontvangt de deelnemer een factuur, waarop de uiterste betaaldatum vermeld staat. Na ontvangst van de betaling verstuurt WTDIB de bevestiging naar de deelnemer, waarna de privé-rondleiding is bevestigd. Hiermee is de overeenkomst tussen WTDIB en de deelnemer gesloten en bindend. Wanneer de privé-rondleiding niet tijdig is betaald, is er geen overeenkomst gesloten en wordt de besproken datum ook niet voor de deelnemer vrijgehouden door WTDIB. Privé-rondleidingen die binnen vier weken plaatsvinden, dienen per ommegaande door de deelnemer te worden betaald om deze te bevestigen.

§ 4 Restitutie bij annuleringen of boekingswijzigingen
Deelnemers kunnen hun boeking gratis en met volle restitutie annuleren tot één week (zeven dagen) vóór de geplande dag van de rondleiding. WTDIB heeft het recht om bij onvoorziene omstandigheden de rondleiding te annuleren.
§ 4.1 a Annuleringen door deelnemers
Deelnemers kunnen hun boeking gratis en met volle restitutie annuleren tot één week (zeven dagen) vóór de geplande dag van de rondleiding. Wanneer de deelnemer zes dagen of minder van te voren de boeking wil annuleren, heeft WTDIB het recht om hier annuleringskosten voor in rekening te brengen. Deze worden als volgt toegepast:
– Bij annulering tot 7 dagen voor de dag van rondleiding: er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
– Bij annulering minder dan 7 dagen, meer dan twee dagen voor de dag van de rondleiding: 50% annuleringskosten worden in rekening gebracht.
– Bij annulering minder dan twee dagen voor de dag van de rondleiding, bij niet opdagen zonder tegenbericht: 100% annuleringskosten worden in rekening gebracht.
§ 4.1 b Annuleringen van een privé-rondleiding
– Bij annulering van een privé-rondleiding na betaling en bevestiging: 50% annuleringskosten worden in rekening gebracht. – Bij annulering van een privé-rondleiding na betaling en bevestiging én binnen 14 dagen voor de dag van de rondleiding: 100 % annuleringskosten worden in rekening gebracht.
§ 4.2 Restitutie
Wanneer de deelnemer binnen de gestelde voorwaarden tijdig annuleert, heeft WTDIB zeven werkdagen de tijd om de restitutie aan de deelnemer aan te vragen bij payment partner Stripe Payments UK. Payment Partner Stripe Payments UK hanteert zelf ook 5 tot 10 werkdagen voor het uitbetalen van restitutie. Stripe Payments UK verstuurt automatisch een bevestiging van de aanvraag van restitutie naar de deelnemer.
§ 4.2 Bij slecht weer
In het geval van heftige of zeer zware regen, wordt de rondleiding verplaatst naar een nieuw tijdstip, of verplaatst naar een museum of tentoonstelling, passend bij het onderwerp van de oorspronkelijke rondleiding. Ook staat WTDIB een annulering met 100% restitutie, mits de deelnemer tot maximaal twee uur van te voren zijn boeking telefonisch bij WTDIB annuleert. De deelnemer gebruikt hiervoor de ontvangen contactinformatie van WTDIB.
§ 4.3 Boekingswijzigingen
De deelnemer is verplicht en draagt zelf de verantwoordelijkheid om correctie informatie aan te leveren bij het boeken van de rondleiding. Onder correctie informatie wordt verstaan: namen zoals op een geldig identiteitsbewijs vermeld staat en een werkend e-mailadres waarop de deelnemer e-mail kan ontvangen. Bij foutieve boekingen, niet-werkende e-mailadressen of verkeerd ingegeven boekingsinformatie, is het aan de deelnemer om dit zo snel mogelijk aan te geven bij WTDIB, zodat het correct gewijzigd kan worden. WTDIB is hiervoor niet aansprakelijk.
§ 4.4 Wijzigingen van deelnemersaantal
Wijzigingen in het aantal geregistreerde en bevestigde deelnemers dienen minstens 24 uur voor de dag van de rondleiding te worden meegedeeld aan WTDIB en door WTDIB bevestigd. Wijzigingen zonder bevestiging van WTDIB zijn niet geldig. Wanneer het aantal deelnemers zonder tegenbericht minder blijkt te zijn, worden de niet-opdagende deelnemers geregistreerd als een no show en worden er annuleringskosten ter hoogte van 100% van het betaalde boekingsbedrag in rekening gebracht. Niet-aangemelde deelnemers kunnen op geen enkele wijze aan de rondleiding deelnemen. WTDIB behoudt het recht voor om deze deelnemers van de rondleiding te weren.
§ 4.5 Wijzigingskosten
Wanneer de deelnemer zelf meer plekken heeft geboekt dan hij daadwerkelijk nodig heeft, dient hij dit onmiddellijk aan te geven bij WTDIB. Ook andere fouten of benodigde wijzigingen dienen onmiddellijk te worden doorgegeven aan WTDIB. Het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort, minus 5 euro aan administratie- en verwerkingskosten. Hierop zijn de restitutie-voorwaarden zoals beschreven bij § 4, lid 2 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
§ 4.6 Annulering door WTDIB
Wanneer WTDIB genoodzaakt is de rondleiding te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden die WTDIB niet te verwijten zijn (zoals extreme weersomstandigheden, demonstraties, stakingen, openbare veiligheid, ziekte of andere vormen van overmacht), en er geen nieuwe datum voor de rondleiding gevonden kan worden, kan WTDIB zich terugtrekken uit de overeenkomst met de deelnemer en vervalt de leveringsplicht. WTDIB is verplicht om de deelnemers hier zonder vertraging over te informeren. De deelnemers hebben recht op 100% restitutie.
§ 4.7 Annulering in verband met de openbare veiligheid
WTDIB heeft het recht om rondleidingen te annuleren wanneer de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd. De deelnemer heeft recht op 100% restitutie van het bij de boeking het betaalde bedrag. De deelnemer kan ook, indien gewenst, een tegoedbon ontvangen. Dit dient hij aan te vragen bij WTDIB. Met een tegoedbon heeft deelnemer het recht heeft om binnen één jaar na uitschrijving van de bon, een nieuwe rondleiding te boeken bij wattedoeninberlijn.nl. De tegoedbon is overdraagbaar na overleg met WTDIB per email. Aan de tegoedbon kunnen geen rechten worden ontleend en de tegoedbon is niet in te ruilen voor contact geld.

§ 5 Uitsluiting van deelname door WTDIB
WTDIB of vertegenwoordigers van WTDIB hebben het recht om de overeenkomst te annuleren, wanneer zij tot de conclusie komen dat de aanwezige deelnemer(s); een storende indruk maken; de continuïteit van de rondleiding hinderen; hun eigen gezondheid negeren; een gevaar vormen voor zichzelf, voor de veiligheid van WTDIB of andere deelnemers; de geldende verkeersregels negeren; zich kwetsend of grievend uitlaten over anderen of derden; zichtbaar symbolen dragen die in Duitsland bij wet verboden zijn; zichtbaar onder invloed van alcohol of verdovende middelen verkeren; de instructies van WTDIB niet opvolgen. In een dergelijk geval heeft WTDIB het recht de betreffende deelnemer(s) per direct te weren van de rondleiding of de gehele rondleiding te annuleren. Dit gebeurt waar mogelijk na één duidelijke waarschuwing. De geweerde deelnemers volgens §5 hebben geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.
§ 5.1 Inschakeling autoriteiten
Bij zichtbare overtreding van de Duitse wet door een deelnemer, informeert WTDIB per ommegaande de Duitse Polizei Berlin of het Landeskriminalamt en wordt de rondleiding onmiddellijk onderbroken.

§ 6 Veiligheid bij deelname
Deelnemers dienen zelf te bepalen of zij in staat zijn om op een veilige manier deel te nemen aan de rondleiding. Bij de boeking van de rondleiding gaan ze akkoord met de eigen verantwoordelijkheid voor een veilige en verantwoorde deelname.
§ 6.1 Verkeersveiligheid
Deelnemers dienen te allen tijde de geldende verkeersregels te respecteren (StVO). Bij door rood lopen volgt een waarschuwing. Bij het herhaaldelijk negeren van de geldende verkeersregels heeft WTDIB het recht om de deelnemer van de rondleiding volgens §5 van deze algemene voorwaarden uit te sluiten. Het is aan de deelnemers zelf om zich vertrouwd te maken met de verkeersregels zoals die in Berlijn en Duitsland gelden.
§ 6.2 Instructies
Om de veiligheid te kunnen waarborgen, dienen de deelnemers ten alle tijde de instructies van WTDIB op te volgen of hiernaar te informeren.

§ 7 Aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaringsformulier
WTDIB is niet aansprakelijk voor schade of verlies van eigendommen of verwonding van deelnemers, door onachtzaamheid of het opzettelijk negeren van de geldende verkeersregels. Deelnemers nemen deel aan de rondleidingen op eigen risico. Voor aanvang van de tour tekenen alle deelnemers een vrijwaringsformulier, waarmee ze akkoord gaan met de volledige vrijwaring van aansprakelijkheid van WTDIB en aangeven te begrijpen dat ze volledig op eigen risico aan de rondleiding deelnemen. WTDIB is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan eigendommen van de deelnemer of verwonding van de deelnemer door eigen toedoen tijdens de rondleiding.
§ 7.1  Beperkte aansprakelijkheid en uitzonderingen
De aansprakelijkheid van WTDIB is beperkt tot voor contractbreuk, grove nalatigheid of onrechtmatigheid. Niet van toepassing hierop zijn; een overlijden; een ernstige fysieke verwonding of schade aan de gezondheid van de deelnemer; een schending van de essentiële contractuele verplichtingen tussen WTDIB en deelnemer. In dit geval is WTDIB aansprakelijk voor elke mate van fout. De aansprakelijkheid in geval van overtreding van essentiële contractuele plichten zal beperkt blijven tot de schade die typisch wordt verwacht bij dit type contract. Op essentiële contractuele plichten tussen WTDIB en de deelnemer blijft de aansprakelijkheidsbeperking van toepassing zoals beschreven in §7.
§ 7.2 Lichamelijk letsel
WTDIB is niet verantwoordelijk voor deelnemers die lichamelijk letsel – in welke categorie dan ook – oplopen tijdens de rondleiding, onderweg naar de rondleiding, of na de rondleiding. Hierbij blijft onverlet of dit door eigen toedoen is gebeurd of niet. In alle gevallen wordt er bij serieus lichamelijk letsel altijd een arts of ambulance ingeschakeld door WTDIB. De mogelijke kosten die dit met zich mee kan brengen zijn voor de rekening van de deelnemer, die dit op zijn of haar (reis)verzekering kan verhalen.

§ 8 Privacy
Dataverwerking
WTDIB verwerkt persoonlijke data die WTDIB van de deelnemers heeft ontvangen. Deze wordt indien nodig elektronisch verwerkt en enkel en alleen gebruikt voor contractuele of klantenservice-doeleinden. De data wordt binnen drie maanden na afloop van de rondleiding verwijderd of geanonimiseerd.
§ 8.1 Datenschutzgesetz
WTDIB is verplicht om zich aan de Duitse federale Databeschermingswet (Datenschutzgesetz) te houden met betrekking tot het bewaren, verwerken en gebruiken van persoonlijke data van deelnemers. Op basis van deze wet hebben deelnemers hebben te allen tijde het recht om bij WTDIB een uittreksel van de bewaarde data op te vragen, ook als de deelname van de tour in het verleden ligt.
§ 8.2 Data-overdracht aan derden
WTDIB draagt geen data van deelnemers over aan derden. Lees meer in de privacyverklaring.

§ 9 Minimale leeftijd
De minimale leeftijd om een rondleiding te kunnen boeken is 16 jaar. Jongeren en kinderen jonger dan 16 jaar mogen alleen aan de rondleiding deelnemen onder begeleiding van een volwassene van 18 jaar of ouder. Kinderen jonger dan 10 jaar wordt afgeraden om aan de rondleidingen deel te nemen, vanwege de af te leggen afstand, tempo en – in sommige gevallen – materie.

§ 10 Scheidbaarheid
Op alle overeenkomsten tussen de deelnemer en WTDIB zijn de regels en wetten van de federale Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Locatie van jurisdictie is Berlijn. Wanneer individuele clausules van deze algemene voorwaarden juridisch niet geldig blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige clausules van deze algemene voorwaarden.

§ 11 Contactgegevens

Emma Wijninga
Spitzenfeder
Niederbarnimstrasse 12
10247 Berlijn

Internationaal BTW-nummer: DE312155963
Website: www.wattedoeninberlijn.nl
Facebook: Wattedoeninberlijn
Twitter: @doeninberlijn
Emailadres: info@wattedoeninberlijn.nl